Điển Cứu Về Lúa Gạo
for R&D – Education – Market development

Mời Anh Chị click xem thông tin chi tiết về Lúa Gạo dưới góc nhìn của Vạn Vật Học, giá trị dinh dưỡng, các tiêu chuẩn GAP
và tiềm năng kinh tế thị trường Gạo ở Việt Nam và thế giới.

Biên soạn phát triển: Tiểu Ban Trồng Trọt Thư viện GAP Library – TTNSV.

Biggest combine harvester - wheat harvest - 30mil views

Gạo Nhật -> 8,8 mil views