Giới Thiệu Tổ chức Tiếp Thị Nông Sản Việt

Tổ chức Tiếp thị Nông sản Việt: I. Tầm nhìn:      Cổng thông tin, tri thức tiếp thị, quảng bá và xây dựng thương hiệu nông sản Việt. II. Sứ mạng:  Xây dựng, hội tụ, phát triển và tôn vinh những dự án tiên phong về tiếp thị, xây…

Hành Trình Tiếp Thị Nông Sản Việt

Giới thiệu, tôn vinh: Những câu chuyện Nhân - Thương hiệu tiêu biểu cho ý chí, trí tuệ, bản lĩnh, nâng tầm các tài nguyên bản địa Việt Nam. Những mô hình kinh doanh, phát triển đột phát, bền vững, góp phần kiến tạo nền tảng kinh tế,…

BBC Harvest Series 1 1of3 The East 2015

In this episode, the team reports from the east of the UK, where pioneering sweetcorn farmer Peter Barfoot has spent decades turning exotic veg into regular British fridge fillers, growing vegetables that many thought couldn't be grown here…